TURCHIA: MIB RIUNIONE DI LUGLIO

PUBBLICHIAMO QUESTO SCRITTO DEL MIB. NON SIAMO IN GRADO DI TRADURRE IL TURCO CORRETTAMENTE. SE QUALCHE LETTORE E’ IN GRADO DI FARLO CI INVII LA TRADUZIONE CORRETTA Metal İşçileri Birliği – MİB   MİB MYK Temmuz Ayı Toplantısı… İŞÇİ SINIFI BAĞIMSIZ ÇIKARLARI İÇİN BİRLEŞMELİDİR! Metal İşçileri Birliği Merkezi Yürütme Kurulu (MİB MYK) olarak Ağustos ayı toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda başta darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeler olmak üzere bir dizi gündem üzerine değerlendirmeler yaptık, kararlar aldık. *** Yaşanan darbe girişimi üzerine yaptığımız değerlendirmeler ışığında çıkardığımız sonuçları maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz: 1. Yaşanan darbe girişiminin uzun süredir yaşanmakta olan iktidar uğruna mücadelenin […]
Condividi:
PUBBLICHIAMO QUESTO SCRITTO DEL MIB. NON SIAMO IN GRADO DI TRADURRE IL TURCO CORRETTAMENTE. SE QUALCHE LETTORE E’ IN GRADO DI FARLO CI INVII LA TRADUZIONE CORRETTA
Metal İşçileri Birliği – MİB

MİB MYK Temmuz Ayı Toplantısı…
İŞÇİ SINIFI BAĞIMSIZ ÇIKARLARI İÇİN BİRLEŞMELİDİR!

Metal İşçileri Birliği Merkezi Yürütme Kurulu (MİB MYK) olarak Ağustos ayı toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda başta darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeler olmak üzere bir dizi gündem üzerine değerlendirmeler yaptık, kararlar aldık.

***

Yaşanan darbe girişimi üzerine yaptığımız değerlendirmeler ışığında çıkardığımız sonuçları maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz:
1. Yaşanan darbe girişiminin uzun süredir yaşanmakta olan iktidar uğruna mücadelenin yeni ve sert bir biçimi olduğu açıktır. Darbe girişiminde bulunanlar askeri bir kalkışma yoluyla AKP’nin elinde tuttuğu iktidar dümenini ellerine geçirmek istemişlerdir. Eğer başarılı olsalardı kuşkumuz yok ki, emperyalist-kapitalist düzenin ihtiyaçları neyse istisnasız onu yerine getireceklerdi. Zaten ilk elden kamuoyuna duyurdukları bildirilerde de uluslararası anlaşmalara uyacaklarını ilan ederek bunun güvencesini de vermişlerdir. Elbette sıkıyönetim rejimiyle keyfiyette sınır tanımayacaklar, bugüne kadar sürdürülen emekçi düşmanı politikaları daha bir acımasızca uygulayacaklardı.
2. Darbe girişimi bir dizi nedenden ötürü başarısız olmuştur. Askeri bir cunta tehlikesi savuşturulmuştur. Ama işçi sınıfının bağımsız çıkarlarını savunan, işçi sınıfının gözünden dünyaya bakan bizlerin, bu yeni durumda da, herhangi bir toplumsal değişim ve ilerleme beklentimiz yoktur. Çünkü göstermelik kurumların gölgesinde büyük para babalarının acımasız sınıf egemenliğine dayanan, işçi sınıfının hep ezildiği bu sistem her zaman olduğu gibi işçiye yoksulluk patronlara servet üretmeye devam edecektir.
Dahası pek çok emare demokratik hak ve özgürlüklerin daha da daralacağını göstermektedir. Bugün “halka değil devlete karşı OHAL” denilse de mevcut iktidara sınırsız yetkiler tanıyan OHAL’in hak arayışı içerisinde işçilere ve emekçilere karşı kullanılmayacağının hiçbir güvencesi yoktur. Öyle ki ülkede halihazırda işçi ve emekçiler söz konusu olduğunda 12 Eylül’ün artığı yasalar kullanılıyor ve yetmediğinde üstüne daha beter yasalar çıkarılarak keyfiyette sınır tanınmıyor.
İşçi sınıfının sorunu kapitalizmledir. Bu kapitalist düzende de işçi sınıfı söz konusu olduğunda demokrasi yoktur. Bu düzende sömüren de yöneten de emekçinin sırtından sefa süren de kapitalist beyler ve onların ortaklarıdır. Onlara sınırsız sömürme, çalma çırpma yağmalama özgürlüğü sözkonusuyken işçiden boyun eğmesi, itaat etmesi ve hakkında alınacak kararlara boyun eğmesi beklenmektedir. Biz bunu hiç bitmeyen grev yasaklarından, eylem yapan işçiye yönelik sınırsız ve keyfi baskılardan, para babaları tarafından bir çırpıda yüzlerce kişinin ekmeğiyle oynanmasından, emeği köleleştiren bitip tükenmeyen yasalardan, fabrikalarda sömürü cehennemi yaratılırken servetlerine servet katan para babalarından, işçinin sırtından geçinen sendika ağalarını kollayan ve koruyan sistemden, maden ocaklarında can veren sayısız işçi kardeşimizden biliyoruz.
3. İşte bunun için diyoruz ki, bu gidişe son vermek, işçi sınıfı için insanca yaşam, çalışma koşulları ve özgürlükler için mücadele vermek her bilinçli işçinin görevidir. Başka hiçbir güç, hiçbir kapitalist iktidar gücü işçi sınıfına bu koşulları vermez, veremez. O nedenle “Demokrasi” adına edilen onca söz hiçbir şekilde işçi sınıfının hayatına dokunmuyor, işçi sınıfının yaşam ve çalışma koşularında değişiklik yaratma iddiası ve isteği taşımıyor. Oysa ülkemizde işçi sınıfının son derece hayati talepleri var. “İş güvencesi”, “İş yasasının 25-2. Maddesinin kaldırılması“, “Sendikal özgürlükler”, “Esnek çalışmanın sonlandırılması”, “Kiralık işçilik yasasının ortadan kaldırılması”, “Grev yasaklarının kaldırılması”, “İnsanca yaşamaya yeterli ücret”, “Adaletsiz vergi düzenine son verilmesi” gibi…
İşte bu düşüncelerle MYK, metal işçilerinin ve bir bütün olarak işçi sınıfının bu yeni dönemde bu talepler etrafında birleşmesinin ve mücadele etmesinin hayati önemine dikkat çekmektedir.
İşçi sınıfı bunu yapabilirse çalışma ve yaşam koşullarında gerçek bir değişimin yolunu açar, zincirlerini kırar, çalışma-yaşam-hak arama-direnme gibi temel hak ve özgürlüklerini elde edebilir.
Bu çerçevede metal işçilerinin ve işçi sınıfının kendi bağımsız hak talepleri etrafında birleşmesi için hazırlanacak deklarasyonun etkin bir çalışmayla duyurulması ve sahiplenilmesi günün en önemli görevlerinden biridir.
4. Öte yandan ise “demokrasi” adına onca söz edildiği şu ortamda, işçiler için demokrasinin ne anlama geldiğini göstermek ve anlatmak durumundayız. Evet demokrasi istiyoruz, fakat emekçinin köleliğinin olduğu kapitalist bir düzende demokrasi yoktur, olamaz. Emekçinin toplumsal ve siyasal yaşamdan dışlandığı, bir hiç sayıldığı, tüm köşe başlarının para babaları tarafından tutulduğu siyasal ve idari sistemin değişmesini istiyoruz. Fabrikada, sendikada, ülkede işçilerin söz-yetki ve karar hakkına sahip oldukları, üreten ve çarkları çeviren milyonların her şey olduğu bir demokrasi istiyoruz. Böyle bir demokrasi sosyalizmden başka bir şey değildir. “Demokrasi” konusunda bunca lafın edildiği bir ortamda bu gerçekleri anlatmak boynumuzun borcudur.
5. Darbe girişimi ve sonrası ile işçi sınıfının gözünden tüm bu yaşananların değerlendirilmesi ve bir tutuma konu edilmesi bakımından buraya kadar söylediğimiz tüm gerçekleri döne döne işçi arkadaşlarımıza anlatmalıyız. Bunun için toplantılar organize edecek, sözümüzü en geniş kesimlere ulaştırmak için bir dizi araç ve yöntemi kullanacağız.

***

Toplantımızda ele aldığımız bir diğer gündem başlığı ise 2017 MESS Grup TİS süreci oldu. Bu başlık altında özellikle son dönemde yapılan sözleşmeleri değerlendirdik. Her biri birer satış olan bu sözleşmelerin döne döne anlatılması, 2017’de olası satışa karşı metal işçisinin hazırlanması büyük önem taşıyor.
Bu çerçevede daha önceki toplantılarda ortaya konulan çalışma planı gözden geçirildi, birkaç ay içerisinde yapılacaklar takvimlendirildi.
Öte yandan ise önümüzdeki aylarda EMİS sözleşme süreci sonraki gidişatı belirleyecek bir öneme sahip. Bu sözleşme süreci kapsamında bulunan işyerleriyle yakın ilişkiler, sürecin gidişatına metal işçisinin kazanması uğruna müdahale ve mücadelenin örgütlenmesi üzerinde duruldu. Kuşkusuz öncü metal işçileri bu süreçte kazanmak ve metal işçisinin topyekun kazanması uğruna sorumluluk almalıdırlar.
Bu süreç ve genel olarak 2017 hedefine bağlı olarak toplu sözleşme süreçleri üzerine aydınlatma ve bilinçlendirmek üzere bir toplu sözleşme broşürünün en kısa sürede hazırlanması için planlama yaptık.
Toplantımızda metal fırtınayla ilgili kitap hazırlığımız gözden geçirdik, hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması gerektiğinin altını çizdik.
Toplantımızda son olarak yayınlar üzerinde durduk, yayınlarımızın yaşadığı sorunları ele aldık. Aylık bültenimizin yeni sayısı için planlama yaptık.

***

İşçi sınıfı için güzel günler görmek dilekleriyle tüm işçi kardeşlerimizi selamlar, başarılar dileriz.

METAL İŞÇİLERİ BİRLİĞİ
MERKEZİ YÜRÜTME KURULU
30 TEMMUZ 2016

Mib myk luglio riunione…
La classe operaia indipendente per la sua creazione!
I lavoratori metalmeccanici comitato esecutivo centrale dell’unione (Mib myk) di agosto come abbiamo il nostro incontro. In occasione della riunione dopo il tentativo di colpo di stato, e miglioramenti, tra cui una serie di valutazioni sono all’ordine del giorno, prendiamo decisioni che abbiamo preso.
***
Il tentativo di colpo di alla luce di quello che facciamo sui risultati delle valutazioni, abbiamo tirato fuori dei punti chiave, come segue:
Tentativo di un colpo di stato nel 1., Ha ormai da lungo tempo per la dura lotta per un nuovo formato è aperto. Quei tentativo di colpo di stato, attraverso un esercito e non ti azzardare a provare l’akp ha in mano il potere nelle mani della truffa hanno voluto passare. Se c’e ‘ alcun dubbio se fossero riusciti, ordine capitalista-imperialista. Comunque, senza eccezione, di cui hanno bisogno per riportarlo a casa. Già dovuto annunciare prima mano in pubblico e gli accordi internazionali dichiarando lo faranno…… Assicurazione che anche loro, ovviamente, il regime di legge marziale keyfiyette senza esclusione di colpi, finora, il lavoro del nemico solo un crudele politiche uygulayacaklardı.
2. di una serie di tentativo di colpo di stato fallito per qualche motivo. Il pericolo di una giunta militare savuşturulmuştur. Ma gli interessi della classe indipendenti, che sostiene che il mondo attraverso gli occhi del proletariato, il nostro ministro di questa nuova situazione, o qualsiasi tipo di cambiamento sociale e di progresso, non c’è speranza. Perche ‘ e ‘ solo per scena, un sacco di soldi all’ombra delle istituzioni, il loro padre è brutale il dominio di classe, basato sulla classe operaia, questo sistema è stato sempre come sempre la povertà dei lavoratori per i padroni continuerà a produrre ricchezza……
Cosa c’è di più, un sacco di prove circostanziali che i diritti e le libertà democratiche e mostra più daralacağını. Oggi è ” contro lo stato, non per il pubblico quando ohall attuale al potere e i poteri illimitati ohall che conoscono la verità, e la ricerca per i lavoratori che lavorano in kullanılmayacağının contro tali non c’è garanzia di nulla. Già nel paese, in modo che i lavoratori e i lavoratori quando si tratta di settembre 12, la legge sarà usato e residuo al di sopra di tutto ciò che non posso fare di peggio, eliminando le leggi keyfiyette confine non è riconosciuto.
Il problema con la classe operaia kapitalizmledir. Questa società capitalista e della classe operaia, non c’è democrazia. In questo ordine, che sfruttano, che gestisce il proletariato nel retro del capitalista e godendo i ragazzi e i loro partner. Lo sfruttamento illimitato, loro rubano i saccheggi gelato frusta sözkonusuyken dipendente della libertà di sottomissione, obbedire e sarà di sottomissione decisioni sono attesi. Facciamo questa infinita, l’inibizione dell’azione di sciopero per i lavoratori che hanno illimitato e arbitraria pressioni da parte dei soldi di papà, in un colpo solo, alla sussistenza di centinaia di persone, essere giocato in diritto del lavoro in schiavitù senza fine, nelle fabbriche, lo sfruttamento dei Il grande disegno fanno la loro fortuna dell’unione, i loro soldi e vive alle spalle dei lavoratori guardando e lui sapeva come proteggere il sistema nelle miniere, innumerevoli i lavoratori che vi ha dato la vita…… Sappiamo che il nostro fratello
3. E ‘ per questo che abbiamo detto, questo è l’ultimo ad andare via, per dare alla vita della classe operaia, umana le condizioni di lavoro e alla lotta per la libertà che è dovere di ogni cosciente dei lavoratori…… Nessun altro potere, nessun potere capitalista, la classe operaia non vedere queste condizioni, non può. E ‘ per questo che in nome della “democrazia” di tutte le promesse della classe operaia in qualsiasi modo, non toccare la tua vita, la classe operaia che vivono e lavorano sulla creazione di una richiesta di modifica e non riprenderlo . Nel nostro paese per la classe operaia, mentre le richieste sono estremamente vitale. “la sicurezza sul lavoro”, Sezione 25-2. del ” lavoro ” rimozione della clausola “, “sindacalista libertà”, “interruzione di lavoro flessibile”, “noleggio eliminazione del diritto del lavoro”, Rimozione di retroattiva “sciopero”, “umano”, Pagato abbastanza per vivere “ingiusto ordine fiscale come” finale…
Ecco un po ‘ di quei pensieri, i lavoratori metalmeccanici myk nel suo complesso e la classe operaia in questa nuova era di queste richieste sono in giro e di combattere l’importanza vitale di……
Se potesse farlo classe operaia, condizioni di vita e di lavoro in un vero modo per cambiare le catene, rompere, lavoro e vita-ricerca e meriti come la resistenza dei diritti e delle libertà fondamentali può raggiungere.
In questo quadro, i lavoratori metalmeccanici e la classe operaia indipendente crediti per unificare intorno a una dichiarazione per preparare un lavoro attivo di giorno e di essere annunciato sahiplenilmesi è uno dei compiti più importanti.
4. D’ altro canto è “democrazia” dove va la promessa in nome dell’ambiente, della democrazia, e per i lavoratori di dimostrare cosa significa, e dovremo dire a te. Sì, noi vogliamo che la democrazia, ma il proletariato è schiavitù in una democrazia capitalista, non può esserci. Le vacanze sono alla vita politica e sociale, che non ho mai contato tutti l’angolo delle loro teste, e il denaro viene tenuto dal loro sistema politico e amministrativo che vogliamo cambiare. In fabbrica, gli operai del paese nell’unione, te lo prometto-Autorità e hanno il diritto di decidere che produce le ruote, Italian, milioni di persone e tutto quello che ci vuole in una democrazia. Sub-un così la democrazia non è un’altra cosa. “democrazia” dove tutti questi dicendo di un ambiente che è il nostro a dire la verità.
5. Tentativo di colpo di stato, e dopo la lezione con che tutto questo e ‘ negli occhi e la valutazione di un soggetto a questo genere di cose quindi eccoci qui tutti i fatti nostri compagni di lavoro. Incontri per questo, per organizzare la più grande la nostra promessa di prendere una serie di veicolo e useremo il metodo.
***
Al nostro incontro ci siamo concentrati sull’ordine del giorno, l’altro è il titolo dell’edizione 2017 del gruppo, e ‘ stato un processo…… Tis sotto questo titolo, specialmente durante l’ultimo periodo, abbiamo valutato i contratti. Ognuno di loro, e ‘ questo il contratti di vendita, essere tornata nel 2017 contro la vendita possibile preparazione da metalmeccanico è significativa.
A questo proposito, i precedenti riunioni di lavoro. Si chiama il nuovo piano, nel giro di pochi mesi…… A-do takvimlendirildi
Nel frattempo, nei prossimi mesi e il processo di contratto emis determinerà il prossimo corso di un significato. Questo è il contratto come parte del processo, le imprese che hanno stretti legami di questo processo, ovviamente il lavoratore di metallo per vincere la battaglia per il bene di intervento e si è concentrato sull’organizzazione. Sicuramente il pioniere dei metalmeccanici in questo processo e per vincere tutto il metallo lavoratore deve essere responsabile per la vittoria.
Questo processo e l’obiettivo generale del 2017 la contrattazione collettiva, a seconda dell’illuminazione sui processi e per educare una parola con il contratto collettivo non appena siamo pronti per la pianificazione.
Metal al nostro incontro per la tempesta che abbiamo passato il libro, preparare i preparativi deve essere compilato il più presto possibile…… Abbiamo sottolineato
Al nostro incontro su l’ultima come ci siamo fermati, pubblicazioni yayınlarımızın vite abbiamo problemi. Bollettino mensile per il nuovo numero della pianificazione che abbiamo fatto.
***
Classe operaia bei tempi per tutto l’amore del mondo per vedere i nostri fratelli i lavoratori saluti, vi auguriamo buona fortuna.
Unione dei metalmeccanici
Il Comitato Esecutivo centrale
30 luglio 2016
Condividi:

Facebook Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.